Podmienky používania riadkovej inzercie, trhu práce a katalógu firiem

 
Vydavateľom portálu www.zilinadnes.sk je spololočnosť Media Dnes, s.r.o.

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby inzercie v rubrikách „Riadková inzercia“, „Katalóg firiem“ a „Trh práce“ na portáli www.zilinadnes.sk.

Riadková inzercia, trh práce a zaradenie obchodnej spoločnosti do katalógu firiem sú bezplatné. Rubrika „Riadková inzercia“ nie je určená pre právnické osoby, ale výlučne pre jednotlivcov. Inzerát pridaný právnickou osobou bude zmazaný.

Podmienkou zverejnenia inzerátu alebo informácie je prihlásenie sa užívateľa v rubrike „Môj účet“. Prihlásením sa užívateľ súhlasí s tým, že vydavateľ je oprávnený zasielať užívateľovi e-mailové správy, ktoré obsahujú informácie o novinkách na portáli www.zilinadnes.sk a súčasne získa možnosť pridávať vlastné informácie do príslušných rubrík.

Inzerát s rovnakým obsahom od toho istého užívateľa môže byť bezplatne podaný iba raz. Je povolené inzerovať iba konkrétny predmet, službu alebo pracovnú pozíciu. Inzeráty musia byť zaradené do príslušnej kategórie. Text inzerátu nesmie byť napísaný veľkými písmenami. Je zakázané vkladať inzeráty so sexuálnym a erotickým obsahom a také, ktoré odporujú všeobecne platným zákonom Slovenskej republiky.

Vydavateľ portálu www.zilinadnes.sk je len sprostredkovateľ medzi užívateľmi. Vydavateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, spôsob a termín dodania, resp. odobratia, zaplatenie a použiteľnosť inzerovaných predmetov, služieb, pracovných pozícií alebo informácií. Vydavateľ nezodpovedá ani za obsah a pravdivosť inzerátov, informácií alebo ponúkaných služieb. Za všetky tieto údaje zodpovedá užívateľ, od ktorého pochádzajú.

Vydavateľ nezodpovedá za činnosť užívateľa, ani za spôsob, akým služby portálu využíva a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu užívateľom alebo treťou stranou.

Vydavateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo vymazať inzerát alebo informáciu, ktorá porušuje tieto „Pravidlá a podmienky používania riadkovej inzercie, trhu práce a katalógu firiem“, je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

Vydavateľ si vyhradzuje právo upravovať svoje služby a zmeniť tieto „Pravidlá a podmienky používania riadkovej inzercie, trhu práce a katalógu firiem“ bez súhlasu užívateľa.

Tieto „Pravidlá a podmienky používania riadkovej inzercie, trhu práce a katalógu firiem“ nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na portáli www.zilinadnes.sk.

Media Dnes, s.r.o.,
Kysucká cesta 9, 010 01 Žilina
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 56783/L.
IČO: 46 695 249, DIČ: 2023530355

V Žiline dňa 21. 8. 2012

 

panerai repliky hodinek
repliky hodinek

Odporúčame vám

Žilina dnes online

Register

*
*
*
*
*

* Field is required